Nabídka – dispozice s majetkem

Daniel Šimek  Sdílet článek na nebo

Novoměstská kulturní zařízení zveřejňují záměr p r o n a j m o u t prostory sloužící k podnikání v souladu s ustanovením § 39 zákona č. …

Nabídka – dispozice s majetkem

Novoměstská kulturní zařízení zveřejňují záměr

p r o n a j m o u t prostory sloužící k podnikání

v souladu s ustanovením § 39 zákona č. 128/2000 S., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

1) v č.p. Tyršova 1001 o celkové výměře podlahové plochy 414,5 m2 v Novém Městě na Moravě na ulici Tyršova 1001. Prostory sloužící k podnikání jsou nabízeny k pronájmu od 1.1.2018.

Dispozice nebytových prostor :

Místnost č.1 (Restaurace) ………………………………………104 m2

Místnost č.2 (Bar)……………..…………………………………. 20 m2

Místnost č.3 (Záchody pro veřejnost)…………………………. 22 m2

Místnost č.4 (Chodby)…………………………………………. 38 m2

Místnost č.5 (Záchod personál)………………………………. 3 m2

Místnost č.6 (Kuchyně)…………..……………………………. 66 m2

Místnost č.7 (Výlevka)………………………………………. 1,5 m2

Místnost č.7 (Sklad č. 1)………………………………………. 1,5 m2

Místnost č.8 (Sklad č. 2)………………………………………. 2 m2

Místnost č.9 (Sklad č. 3)………………………………………. 4 m2

Místnost č.10 (Sklad č. 4)……………………………………. 4,5 m2

Místnost č.11 (přípravna zeleniny)……………………………. 3 m2

Místnost č.12 (Kancelář)…………..……………………………. 7 m2

Místnost č.13 (Zaměstnanecká šatna)…………………………. 9,5 m2

Místnost č.14 (Chodba sklep)…………………………………. 18 m2

Místnost č.15 (Sklep – sklad č. 1)……………………………. 33 m2

Místnost č.16 (Sklep – sklad č. 2)……………………………. 26 m2

Místnost č.17 (Sklep – sklad č. 3)……………………………. 9 m2

Místnost č.18 (Sklep – sklad č. 4)……………………………. 7 m2

Místnost č.19 (Sklep – sklad č. 5)……………………………. 8 m2

Místnost č.20 (Sklep – sklad č. 6)……………………………. 24 m2

Místnost č.21 (Sklep – výlevka)…………………………………. 1,5 m2

Místnost č.22 (výtah) ……………………………………………. 2 m2

Venkovní zahrádka….………………………………………… 112 m2

Zájemci mohou projevit zajem o všechny výše uvedené prostory za nájemné v minimální výši 16 000 Kč/měsíc tj. 192 000 Kč/rok. bez DPH nebo pouze o část prostor ( např.místost č.1, 2, 3, 4, 5, 7, 13, a venkovní zahrádka) za nájemné v minimální výši 13 000 Kč/měsíc tj. 156 000 Kč/rok. Bez DPH. Je možno jednat o jiném seskupení prostor.

Stanovená výše nájemného za pronájem prostor sloužících k podnikání bude nájemcům navyšována každoročně o míru inflace. Základní nájemné nezahrnuje úhrady za služby spojené s užíváním prostor – dodávka tepla, elektrické energie, vodného a stočného, ostatních provozních nákladů a zabezpečovacího zařízení.

Žadatel, v jehož prospěch bude rozhodnuto, je povinen uzavřít nájemní smlouvu do 15 dnů od oznámení o výsledku výběrového řízení. V případě, že tak neučiní, má se za to, že o pronájem již nemá zájem. Nájemní smlouvu lze uzavřít na dobu určitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou.

Upozorňujeme zájemce o pronájem prostor sloužících k podnikání, že nabízené prostory byly již v minulosti pronajímány.

Prostory sloužící k podnikání se nabízejí k pronájmu v takovém technickém stavu, v jakém se t.č. nacházejí.

Novoměstská kulturní zařízení jako pronajímatel umožní nájemci provedení oprav či nezbytných úprav pronajatých prostor. Tyto opravy a úpravy budou provedeny nájemcem na jeho náklady. Realizace těchto oprav či úprav budou dohodnuty písemnou dohodou pronajímatele a nájemce, v níž bude mimo jiné řešen rozsah a provedení (podoba) oprav, bez jakéhokoliv finančního vypořádání v případě ukončení nájmu.

Bližší informace zájemcům o nabízené prostory poskytne Daniel Šimek e-mail: daniel.simek@nmnm.cz tel: 608 617 234. Zájemci se mohou se stavem nabízených prostor seznámit při prohlídce, která bude dohodnuta po předchozí telefonické domluvě.

Písemná žádost o pronájem nabízených prostor sloužících k podnikání musí obsahovat :

1/ jméno a příjmení žadatele / název společnosti, datum narození / IČ, DIČ

2/ trvalé bydliště / sídlo podnikání

3/ kontakt – telefon, e-mail

4/ nabídku ročního základního nájemného v Kč/rok bez DPH

5/ způsob využití nebytových prostor

6/ stanovení doby nájmu.

Žádost o pronájem musí být podána, v zalepené obálce na adresu Novoměstská kulturní zařízení Tyršova 1001 Nové Město na Moravě. Lhůta pro podání nabídek končí dne 30.11.2017

Na čelní straně obálky bude uvedeno: „NEOTVÍRAT – pronájem prostor sloužících k podnikání v č.p. Tyršova 1001“

Na zadní straně musí být uvedena zpáteční adresa včetně kontaktu na uchazeče.

Ostatní podmínky:

Z výběrového řízení budou vyřazeny nabídky, které nebudou splňovat uvedené náležitosti. Pokud výběrová komise po svém rozhodnutí shledá, že údaje v přihlášce žadatele, v jehož prospěch bylo rozhodnuto, se nezakládají na pravdě nebo jsou neúplné, pak s tímto žadatelem nebude nájemní smlouva uzavřena.

Daniel Šimek

ředitel NKZ